http://www.1949er.org/    講到蘇洵這篇〈六國論〉,當中還有一個更有趣的巧合。

西方人稱中國為 China,音譯為支那。史學家認為,Chin 與「秦」同音,很可能由於秦朝一統中國之後,國力強盛,遠播海外,因此西方才以「秦」泛稱中國,也就是支那。

按此之理,我們只要把〈六國論〉中的「秦」字替換為「中國」,就變成一篇不折不扣的反 ECFA、反促統論述了!


..........   http://www.1949er.org/  


.........................................


〈臺灣論〉

臺灣破滅,非兵不利,戰不善,弊在賂中國。賂中國而力虧,破滅之道也。或曰:「臺灣人互喪,率賂中國邪?」曰:「不賂者以賂者喪。蓋失強援,不能獨完。故曰弊在賂中國也。」

中國以攻取之外,小則獲邑,大則得城,較中國之所得,與戰勝而得者,其實百倍;臺灣之所亡,與戰敗而亡者,其實亦百倍。則中國之所大欲,臺灣之所大患,固不在戰矣。思厥先祖父,暴霜露,斬荊棘,以有尺寸之地。子孫視之不甚惜,舉以與人,如棄草芥。今日割五城,明日割十城,然後得一夕安寢。起視四境,而中國兵又至矣!然則臺灣之地有限,暴中國之欲無厭,奉之彌繁,侵之愈急,故不戰而強弱勝負已判矣。至於顛覆,理固宜然。古人云:「以地事中國,猶抱薪救火,薪不盡,火不滅。」此言得之。

嗚呼!以賂中國之地,封天下之謀臣;以事中國之心,禮天下之奇才;並力西嚮,則吾恐中國人食之不得下咽也。悲夫!有如此之勢,而為中國人積威之所劫,日削月割,以趨於亡,為國者無使為積威之所劫哉!

夫臺灣與中國皆國,其勢弱於中國,而猶有可以不賂而勝之之勢矣!
.................


 

    全站熱搜

    章嘉活佛舍利塔 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()